937 579 093

Per poder encarregar una Fórmula Magistral o un Preparat Oficinal, només cal:

Contracte d'elaboració: Aquest contracte només s'ha d'emplenar una vegada i és de durada indefinida. Ha d'anar signat per ambdues parts.

Descarregui
el Contracte

Acreditació oficial com a farmacia elaboradora, descarregui la resolució